Vragen in verband met het rijgeschikheidsonderzoek

Kan de rijgeschiktheidsevaluatie bij mij thuis gebeuren?

Nee, alle evaluaties gebeuren op locaties van het CARA. Jouw medische problematiek bepaalt de plaats en de daaraan gekoppelde nodige onderzoeken en materialen. Indien je een medisch of neuropsychologische afspraak heeft, zullen de tests steeds plaatsvinden in ons hoofdkantoor in Brussel.

Wat moet ik meebrengen naar mijn evaluatie?

Jouw identiteitskaart en jouw rijbewijs (indien mogelijk). Als je een bril, prothese of orthese draagt om met de wagen te rijden, dien je deze ook bij te hebben.

Mag ik met mijn eigen voertuig de praktische evaluatie afleggen?

Nee, de praktische evaluaties gebeuren met een voertuig van het CARA. Wij hebben aangepaste wagens ter beschikking. Al onze voertuigen zijn uitgerust met dubbele bedieningen (pedalen aan de rechterkant) zodat er tijdig ingegrepen kan worden wanneer het nodig is.

Wat kost een CARA evaluatie?

Alle evaluaties bij en door het CARA zijn gratis. De kosten van bijkomende onderzoeken bij een arts, de rijlessen en jouw nieuwe rijbewijs dien je zelf te betalen.

Je krijgt een ‘CARA onderzoek’. Hoe verloopt dit nu?

Het CARA onderzoek bestaat uit verschillende delen. De drie belangrijkste delen zijn ‘het medische’, ‘het (neuro)psychologische’, en ‘het rijpraktische’ onderzoek. Je kunt dus drie verschillende onderzoeken krijgen, maar dat is niet voor iedereen zo. De onderzoeken worden uitgevoerd door drie verschillende experten. We proberen altijd al jouw onderzoeken tijdens dezelfde afspraak te plannen. Dit maakt het voor jou gemakkelijker. Je kunt echter ook aangeven dat je de afspraken niet op dezelfde dag gepland wil hebben, maar over de tijd gespreid. Een volledige beschrijving van het dagverloop kan je hier downloaden.

Vragen in verband met het volgen van rijlessen

Ik moet een aantal uren rijles nemen via een erkende rijschool vooraleer het CARA een definitieve eindbeslissing kan nemen betreffende mijn dossier. Via welke erkende rijschool kan of mag ik dit doen?

Je dient je te wenden naar een rijschool van je keuze. Deze dient vervolgens contact op te nemen met het CARA zodat wij hen extra informatie kunnen verschaffen. Op de documenten die we aan de rijschool verschaffen staat beschreven welke aanpassingen wij noodzakelijk achten en waar de lesgever extra aandachtig dient voor te zijn tijdens de lessen. Je medische problematiek wordt nooit aan de rijschool meegedeeld. Na de laatste les zal de begeleider van de rijschool en gedeelte van de papieren moeten invullen en ons terug bezorgen per post of e-mail.

De erkende rijschool van mijn keuze heeft geen aangepast voertuig. Wat kan ik doen?

Elke erkende rijschool kan een aangepast voertuig lenen bij het CARA. Deze wagen wordt gratis ter beschikking gesteld. Om dergelijke voertuigen te kunnen lenen, dient de rijschool contact op te nemen met het CARA en de reserveringsdocumenten in te vullen. Er zijn in België ook enkele rijscholen en aanpasbedrijven die over een aangepast voertuig beschikken. In deze bijlage vind je een overzicht.

Vragen in verband met het aanpassen van een wagen

Mijn wagen moet aangepast worden. Kan dat op het CARA?

Nee, je kan dit enkel laten doen bij een erkende firma. De lijst van de aanpasbedrijven vind je hier.

Mijn wagen is aangepast. Dienen de aanpassingen gekeurd te worden? Zo ja, wie kan of mag dit doen?

Voor 1 september 2014 kon je als klant jouw aangepaste voertuigen rechtstreeks voorrijden in een keuringscentrum naar keuze.

Vanaf 1 september 2014 wordt deze procedure niet meer toegepast en moet de aanpassing van een dergelijk voertuig onderworpen worden aan een aparte goedkeuring, uitgevoerd ofwel door een erkende constructeur, ofwel door een technische dienst.

 • Erkende constructeurs: bepaalde bedrijven mogen aanpassingen goedkeuren. Deze bedrijven dienen hiervoor een COP-erkenning (Conformity Of Product) te bezitten die specifiek gericht is op bepaalde voertuigaanpassingen voor mensen met een beperking. Wij raden je aan de erkende constructeur/het aanpasbedrijf van jouw keuze te contacteren en te vragen naar de specificatie van de COP-erkenning.
 • Technische diensten: Niet elke technische dienst mag aanpassingen van een voertuig goedkeuren. Slecht bepaalde technische diensten zijn hiervoor bevoegd. Je vindt een lijst van de bevoegde technische diensten per provincie hier.
Wat heb ik nodig om mijn wagen te laten aanpassen?

Om je wagen te laten aanpassen heb je de Technische Fiche nodig die je krijgt na de rijgeschiktheidsevaluatie op het CARA. Op dit document staan dezelfde codes als op het rijgeschiktheidsattest, maar er staat ook op wat deze codes betekenen. Aan de hand van dit document kan het aanpasbedrijf zien wat er moet aangepast worden aan je auto. Nadat je auto aangepast is, dient het voertuig opnieuw gehomologeerd te worden. Soms kan de aanpasser dat voor jou in orde brengen. Om dit te doen heeft hij ook deze Technische Fiche nodig. Om de homologatie procedure te doorlopen mag deze Technische Fiche niet meer dan 10 jaar oud zijn.

Ik wil mijn nieuw voertuig met aanpassingen laten homologeren, maar mijn Technische Fiche is te oud (meer dan 10 jaar).

Als je Rijgeschiktheidsattest of je Technische Fiche te oud is, kan je op het CARA enkel recente documenten krijgen als je rijgeschiktheid opnieuw geëvalueerd werd. Om een nieuwe evaluatie te krijgen, dien je je opnieuw aan te melden en een nieuwe medische vragenlijst in te vullen. Geef bij de aanvraag duidelijk aan dat je je opnieuw aanmeldt omdat je vorige documenten te oud zijn. Dan gaan we na of we je dossier ‘administratief’ kunnen afhandelen.

Administratieve vragen

Welke documenten krijg ik het van het CARA en wat moet ik er mee doen?

Het CARA levert drie documenten af: een attest Model XII, een technische fiche en een begeleidende brief. Met het Model XII ga je naar de dienst rijbewijzen van jouw gemeente, zij bezorgen je dan een nieuw rijbewijs aan de hand van dit model. De technische fiche kan je gebruiken voor een eventuele tussenkomst wanneer je een nieuwe wagen aankoopt en/of laat aanpassen. Deze tegemoetkoming vraag je aan bij het VAPH, AVIQ, PHARE, Dienstelle für Personen mit Behinderung, … Bijkomend heb je een technische fiche nodig om een aangepast voertuig te laten keuren. Je kan ook een kopie van de technische fiche aan jouw verzekeringsmakelaar bezorgen om hem of haar te laten weten dat je bij het CARA bent geweest. In een aantal uitzonderlijke gevallen wordt de eindbeslissing bezorgd aan een andere instantie (rechtbank, medisch expert). In het privacy beleid van onze website wordt in algemene termen uitgelegd hoe uw persoonlijke gegeven worden gebruikt.

Indien wij een officiële aanvraag ontvangen van de arbeidsgeneesheer in het kader van een rijbewijs van groep 2, kunnen we ook een adviesmodel afleveren. Dit model wordt mee opgestuurd met de andere drie documenten en hiermee zal u terug naar uw arbeidsgeneeskundige dienst kunnen gaan.

Krijg ik bij het CARA een nieuw rijbewijs?

Je krijgt geen nieuw rijbewijs bij het CARA, wij leveren enkel een medisch attest af waarmee de dienst rijbewijzen je een nieuw en/of aangepast rijbewijs bezorgt.

Dient mijn rijbewijs na het ontvangen van een model XII (CARA), model VII (huisarts of specialist) of model VII (oftalmoloog) bij de gemeente te worden vernieuwd? Zelfs wanneer er geen aanpassingen en/of beperkingen vermeld zijn?

Je bent steeds verplicht om jouw rijbewijs te laten vernieuwen. Wanneer je medische toestand wijzigt verliest jouw huidige rijbewijs zijn geldigheid. Om opnieuw een geldig rijbewijs te bekomen, dien je een rijgeschiktheidsattest af te leveren aan de dienst rijbewijzen van je gemeente. Het is niet mogelijk om een rijbewijs opnieuw geldig te verklaren, vandaar zal je een nieuw exemplaar ontvangen.

Het verschil tussen het oude en het nieuwe rijbewijs is onder meer de datum van aflevering. Deze wordt vermeld op de voorkant van het rijbewijs. Indien de datum van aflevering later is dan het ontstaan van de aandoening/functionele beperking, is dit het bewijs dat de persoon in kwestie op medisch vlak rijgeschikt werd verklaard na het ontstaan hiervan.

Het CARA heeft me geëvalueerd. Ik kreeg een attest met beperkte geldigheidsduur. Moet het CARA mijn verlenging doen of kan mijn huisarts (of specialist) dat ook doen?

Dit hangt af van de aandoening, de voorwaarden tot het verlenen van een rijgeschiktheidsattest staan beschreven in het KB van 23 maart 1998, bijlage 6. Raadpleeg jouw arts, deze kan aan de hand van de medische criteria uitmaken of een doorverwijzing naar het CARA noodzakelijk is of niet.

Ik ben niet akkoord met een beslissing van het CARA. Wat kan ik doen?

In principe bestaat er geen principe beroepsprocedure, het is niet mogelijk om een afgesloten dossier opnieuw te openen. Het is natuurlijk wel steeds mogelijk om opnieuw geëvalueerd te worden. Een rijgeschiktheidsbeslissing wordt genomen op een bepaald moment, in een relatief korte periode en op basis van de op dat moment beschikbare (medische) informatie. De beslissing is gebaseerd op medische, psychologische en rijpraktische onderzoeken. Om een nieuw dossier te openen moet je bijgevolg kunnen aantonen dat jouw medische, psychologische of rijpraktische situatie gunstig is geëvolueerd of dat de beslissing die genomen werd, gebaseerd is op basis van onjuiste of onvolledige informatie. Bespreek dit met je dossierverantwoordelijke van het CARA en vraag na welke mogelijkheden er voor jou zijn: nieuwe externe opinies, herbeoordeling door andere experts, het volgen van enkele rijlessen, …

Kan ik een vrijstelling voor het dragen van mijn veiligheidsgordel verkrijgen bij het CARA?

Nee, dat is niet mogelijk. Hiervoor dien je contact op te nemen met de FOD Mobiliteit en Vervoer

Opgelet voor bestuurders/passagiers mét al een gordelvrijstelling: de vrijstellingen afgeleverd voor 1 maart 2022, blijven nog slechts geldig tot en met 31/12/2025. Er is niet langer een onbeperkte geldigheidsduur. Heden is de geldigheidsduur maximaal 10 jaar.  Houders zullen dus een nieuwe aanvraag moeten indienen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer adhv een medisch attest, voorgeschreven door uw behandelende arts.

Kan ik een parkeerkaart voor gehandicapten verkrijgen bij het CARA?

Nee, dat is niet mogelijk. Hiervoor dien je contact op te nemen met de FOD Sociale Zekerheid.

Is parkeren mogelijk in de stad Antwerpen voor personen met een handicap?

Vanaf 01/08/2023 geldt in de stad Antwerpen een nieuwe regeling voor het parkeren met een parkeerkaart voor personen met een handicap. Wie een parkeerkaart voor personen met een handicap heeft en gratis wil blijven parkeren op de niet-voorbehouden plaatsen moet zich vooraf eenmalig registreren bij de stad Antwerpen. Parkeren op de voorbehouden plaatsen voor personen met een handicap blijft gratis zonder registratie. In beide gevallen moet de parkeerkeert steeds goed zichtbaar en duidelijk leesbaar op het dashboard liggen, ook na registratie. De stad voert deze maatregel in omdat er niet altijd plaats is op de voorbehouden plaatsen en zo extra gratis parkeerplaatsen wil creëren voor personen met een handicap. Per parkeerkaart kunnen max. twee nummerplaten worden geregistreerd. De nummerplaten kunnen achteraf gewijzigd worden. Registratie kan via www.antwerpen.be/registratie-handicap. Meer informatie kan u terugvinden op https://www.antwerpen.be/parkeren-voor-personen-met-een-handicap.

Vragen in verband met de codes voor op het rijbewijs

Ik heb de code 10.01 op mijn rijbewijs. Mag ik met een voertuig rijden met een automatische versnellingsbak?

Ja, dat mag. De code 10.01 bevestigt dat je met een handgeschakeld voertuig mag rijden, het is eigenlijk geen beperking. Je mag er vrijwillig voor kiezen om met een automaat te rijden.

Ik heb de code 10.02 op mijn rijbewijs. Mag ik nu met een voertuig rijden met 'gewone' schakeling?

Nee, dat mag niet. De code 10.02 is een beperking, je hebt niet de keuze om handgeschakeld of automaat te rijden. Je bent verplicht om met een automaat te rijden.

Ik heb de code 62 op mijn rijbewijs. Wat betekent dit?

Het doel van code 62 is om het rijden te beperken tot een relatief gekende omgeving. De code wordt steeds gevolgd door het aantal kilometers waarbinnen iemand mag rijden, bijvoorbeeld: 62 ( 15km), of door één of meerdere gemeentes, bijvoorbeeld: 62 (Deerlijk). In uitzonderlijke gevallen is zelfs een provincie of land mogelijk, bijvoorbeeld: 62 (België).

De straal die gevolgd wordt door het aantal kilometers dient steeds berekend te worden in vogelvlucht vanaf het officiële adres van de rijbewijshouder. Indien de bestuurder zich buiten deze straal begeeft, verliest het rijbewijs haar geldigheid. Binnen deze straal mag een bestuurder echter zoveel kilometers na mekaar rijden als hij of zij wil.

Voorbeeld: mijn vriend woont op 21km rijden (via de weg, niet in vogelvlucht) van bij mijn thuis maar mijn straal is maar gezet op 20km. Mag ik naar hem toerijden? 21km in effectieve rij-afstand komt in de praktijk meestal neer op minder dan 20km in vogelvlucht, jouw rijbewijs zal dus geldig zijn gedurende het hele traject.

De straal correct berekenen, kan je op verschillende manieren:

 • Je duidt op een fysieke kaart uw adres aan en trekt een cirkel in de juiste straal rondom jouw woning.
 • Via google maps. LET OP: de schaal van google maps is niet altijd correct tot op de kilometer, je dient hier rekening mee te houden.
 • Via de website Calcmaps een app op uw smartphone, enkele voorbeelden: Radius On Map/ straal op kaart (IOS), Map Radius (Android).
Op de papieren die ik ontvangen heb van het CARA zijn er codes van mijn rijbewijs verdwenen en/of veranderd, ook al is er niets veranderd aan mijn wagen/aanpassingen. Klopt dit wel?

Sedert 1 januari 2017 zijn de geharmoniseerde codes van de Europese Unie aangepast in elke lidstaat. Zo bestaan bijvoorbeeld de code 10.01 en 40.01 niet meer en is de code 25.07 veranderd naar 25.08. Het kan dus inderdaad zijn dat jouw codes niet meer hetzelfde zijn als vroeger. Een vergelijkende tabel vind je hier.

Indien je vroeger enkel de code 10.01 op jouw rijbewijs had staan, kunnen wij deze niet meer toepassen en zal deze op onze attesten vervangen worden door de vermelding ‘nihil’. Op jouw rijbewijs zal geen enkele code/vermelding zichtbaar zijn.

Lage Emissie Zone (LEZ)

Steeds meer steden en gemeenten hebben of zijn in de toekomst van plan om een lage emissie zone in te stellen. Voor personen met een beperking zijn er uitzonderingen voorzien, ongeacht de euronorm van het voertuig. De voorwaarden per gemeente vind je hier.

Vragen in verband met het rij-examen

Ik ben doof of slechthorend. Kom ik in aanmerking voor een speciale zitting voor het theorie-examen van het rijbewijs?

Kandidaten met een gehoorhandicap, namelijk dove of slechthorende kandidaten, kunnen zich laten bijstaan door een door het examencentrum aangewezen beëdigd doventolk. Onverminderd de eventuele toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016 houdende de vaststelling van overkoepelende regels voor het centraal tolkenbureau voor de beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wordt de tolk door de kandidaat vergoed. De tolk mag geen betrekking uitoefenen in een erkende rijschool of op welke wijze ook professioneel rijonderricht geven.
Voor meer inlichtingen dien je contact op te nemen met het examencentrum.

Ik heb een verstandelijke en/of intellectuele beperking. Kom ik in aanmerking voor een speciale zitting voor het theorie-examen van het rijbewijs?

De kandidaten waarvan het verstandelijke of intellectuele vermogen of de graad van alfabetisme ontoereikend is, kunnen, op hun verzoek, het examen afleggen in een speciale zitting waarvan de nadere regels goedgekeurd zijn door de Minister of zijn gemachtigde.
De betrokkene levert het bewijs dat hij zich in een van deze gevallen bevindt door het overleggen van, inzonderheid, een getuigschrift of attest van een centrum voor leerlingenbegeleiding, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een instituut voor buitengewoon onderwijs, een centrum voor observatie of begeleiding of een centrum voor beroepsoriëntering.
De kandidaten die ten minste vijfmaal niet slaagden voor het theoretische examen kunnen eveneens, op hun verzoek, dit examen in een speciale zitting afleggen.
Voor meer inlichtingen dien je contact op te nemen met het examencentrum.

Ik ben tweemaal opeenvolgend niet geslaagd voor het theorie-examen van het rijbewijs. Moet ik een getuigschrift van theoretisch onderricht tonen om het een derde maal te mogen proberen?

Na twee opeenvolgende niet geslaagde theoretische examens, mag de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor categorie B slechts een nieuwe theoretisch examen afleggen op vertoon van een getuigschrift van theoretisch onderricht afgegeven door een rijschool.
Deze verplichting is niet van toepassing op:

 • De kandidaten die een attest van een keel-, neus- en oorarts voorleggen waarin bevestigd wordt dat ze een zodanige gehoorhandicap hebben dat ze het theoretisch onderricht niet in normale omstandigheden kunnen volgen;
 • De kandidaten met een mentale en/of intellectuele beperking, geattesteerd door een centrum voor leerlingenbegeleiding, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een instituut voor buitengewoon onderwijs, een centrum voor observatie of begeleiding of een centrum voor beroepsoriëntering.

Voor meer inlichtingen dien je contact op te nemen met het examencentrum.

Overige

Wie heeft er toegang tot mijn gegevens bij het CARA?

De gegevens die relevant zijn voor het bepalen van de medische rijgeschiktheid zijn van medische aard. Zij vallen bijgevolg onder het beroepsgeheim en de bescherming van de privacy. In het privacy beleid van onze website wordt in algemene termen uitgelegd hoe jouw persoonlijke gegeven worden gebruikt.

Ik ben blind of slechtziend. Heb ik recht op een tegemoetkoming voor het openbaar vervoer?

Blinden en slechtzienden hebben recht op een verminderingskaart voor het openbaar vervoer, deze is geldig in heel België. Hiermee reis je gratis met de bus, metro, tram en trein (enkel 2e klasse). Je geniet ook van een verminderd tarief op bepaalde vluchten van Brussels Airlines. Deze kaart is persoonlijk en levenslang geldig. Een uitgebreidere lijst van waar je recht op heeft, vind je hier. Om recht te hebben op deze tegemoetkoming met er een blijvende invaliditeit van minstens 90% erkend zijn door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Hoe vraag je deze verminderingskaart aan

Je vraagt een aanvraagformulier aan bij jouw gemeente. Je vult dit formulier in en ondertekent het. Je laat jouw oogarts het deel bestemd voor de oogarts invullen, of in plaats van naar jouw oogarts te gaan, kan je ook het attest waaruit blijkt dat je gezichtsvermogen blijvend met minstens 90 % is verminderd bijvoegen. Je stuurt de aanvraag naar Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een Handicap, Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel. Nadien ontvang je jouw kaart met de post, reken op minstens één maand leveringstijd.

Ik heb in de afgelopen 10 jaar één of meerdere epilepsie aanvallen gehad. Wat betekent dit voor mijn rijgeschiktheid?

De criteria voor epilepsie werden vastgelegd in het KB van 23 maart 1998, bijlage 6. De bijlage vind je hier. Meer informatie kan je vinden in de folder van de Epilepsie Liga.

Ik heb een scootmobiel. Wat betekent dit voor mijn rijgeschiktheid? 

Je dient hiervoor geen rijgeschiktheidsattest te hebben. Echter is een scootmobiel wel een gemotoriseerd voortbewegingstoestel en wordt de gebruiker hiermee gelijkgesteld aan een fietser. Art 7bis bevat een bepaling die personen met een verminderde mobiliteit op een scootmobiel, waarmee niet sneller dan stapvoets gereden wordt, gelijkgesteld met voetgangers. Als persoon met een verminderde mobiliteit moet je voldoen aan de voorwaarden: voortbewegingstoestel uitsluitend voor hen en niet sneller dan stapvoets. Anders wordt de gebruiker gelijkgesteld met een fietser. 

Ik zoek aangepast vervoer. Wat bestaat er op vlak van toegankelijk vervoer in Vlaanderen en Brussel?

MeerMobiel is een initiatief van Inter (Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid en Universal Design). De website bundelt  informatie over het aanbod toegankelijk en aangepast vervoer in Vlaanderen en Brussel. MeerMobiel bevat onder meer een databank waarin gebruikers veroeraanbieders kunnen opzoeken in hun regio, rekening houdend met eigen specifieke noden. De databank bevat gegevens van mindermobielencentrales, diensten aangepast vervoer, taxibedrijven met toegankelijke voertuigen, verhuur van aangepaste voertuigen (met bestuurder) en ziekenvervoer. Klik hier voor meer informatie. (Bron: Meermobiel.be)

 

Close

   Vias institute wil op haar website cookies gebruiken om uw surfervaring te verbeteren (functionele cookies) en te analyseren (analytische cookies). Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”. Wij gebruiken ook cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren en die u dus niet kan weigeren. U kan meer informatie terugvinden over onze cookies in ons privacybeleid.

     U kan meer informatie terugvinden over onze cookies in ons privacybeleid.

     Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te doen werken en kunnen niet worden uitgeschakeld.
     Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).
     Deze cookies verzamelen gegevens over de performantie van een website zoals het aantal bezoekers of de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina.
     Deze cookies kunnen door adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op deze website of op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.